Kiracıya ihtar nasıl çekilir? Ev Sahilerine Tüyolar!

tarafından
308
Kiracıya ihtar nasıl çekilir? Ev Sahilerine Tüyolar!

Birçok ev sahibi kiracısından şikayetçidir. Bunun birçok nedeni bulunur. Kira ödemelerinde gecikme, eve verilen zarar, mahalle ve apartman sakinlerinin şikayetleri ve bunlara katabileceğimiz çok fazla ihtimal bulunmaktadır. Bu nedenle kiracıya ihtar çekme söz konusu olabiliyor. İşte kiracıya ihtar nasıl çekilir ve tüm detaylar…

Kiracıya İhtar Nasıl Çekilir?

Kiracı ile bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken kiracıya ihtar çekmek olacaktır. Eğer kiracı kira ödemelerini geciktiriyor ise kiracıya ihtar çekmek sizin için kaçınılmaz bir son diyebiliriz. Yapmanız gereken bu durumda iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar ise:

1.Yol: Noterden İhtar Çekmek

1.haklı ihtar çekilir. Bu ihtar ile kiracıya 30 gün mühlet verilir. Bu süre zarfı bitince durumda bir değişiklik yok ise 2.haklı ihtarname çekilir. İkinci ihtarnameden sonra gayrimenkul sahibi dava açma hakkı kazanmış olur. Artık hakkını adli yollarla arayabilir.

2.Yol: İcra Dairesi

İcra dairesi vasıtası ile kiracıya ihtarlı ödeme emri gönderebilirsiniz. Eğer buna rağmen kiracı gerekli ödemesi gereken parayı ödemez ise haciz ve tahliye kararı alınabilir.

18/5/1955 TARİHLİ VE 6570 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
1 – 9/1/1956 tarihli ve 6634 sayılı Kanunun geçici maddesi
Geçici Madde – 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun muvakkat 1 inci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden açılmış olup da halen derdest bulunan davalar reddolunur. Bu husustaki ilamlar icra dairelerince infaz olunmıyarak dosyaları muameleden kaldırılır. Davaların reddi ve icra dosyalarının muameleden kaldırılmasından dolayı harc ve resim alınmaz ve evvelce alınmış olan peşin harç ve resimler alakalılara iade olunur.

2 – 30/5/1984 tarihli ve 3012 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 2912 sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin
İkinci Fıkrasına göre yeni kira sözleşmesi yapmayanlardan gayrimenkulleri henüz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan kurum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduğunda dava sonuna kadar kiracı, kurum ve kuruluşlarca tespit edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak kira bedeli tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren geçerli olup, karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileri ki aylık kiralara mahsup edilir.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz.
Mahkeme tespitte bilirkişi olarak resmi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeline göre
kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını
ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.

Kurumlar tarafından yapılan tebligat üzerine kurumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira sözleşmesi
yapılmış olması yukarıdaki fıkrada açıklanan itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur. Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle görülür.

Kaynak: www.haberler23.com

elazığ bayan